Staff

Cliciwch ar y pennawd i ddarllen y gwybodaeth os gwelwch yn dda

UWCH-DÎM RHEOLI  
   
Paul G.S. Matthews-Jones
Pennaeth
Rhian Parry Jones Dirprwy Bennaeth
Carol A Jones
Pennaeth Cynorthwyol
Gareth Evans
Pennaeth Cynorthwyol /Pennaeth Addysg Grefyddol
Beti Rhys
Pennaeth Cynorthwyol
Sion W. Jones Pennaeth Cynorthwyol

 

PENAETHIAD ADRAN  
   
Lisa Hagen Cymraeg
Sara Maynard Saesneg
Delyth Buse Mathemateg
Dr Huw D Williams Y Gyfadran Wyddoniaeth
Bryn Williams Addysg Gorfforol
Gareth Evans Addysg Grefyddol
Sioned Glyn Celf
Beti Rhys Cerddoriaeth
Eira Thomas Daearyddiaeth
Carys Jones Ffrangeg
Sion W Jones Hanes
Duncan Jones Technoleg Gwybodaeth

 

ARWEINWYR A DIRPRWY ARWEINWYR BLWYDDYN
   
Llinos Williams Blwyddyn 7
Ellen Jones  
   
Sioned Glyn Blwyddyn 8 a 9
Sion Illtud Owen  
   
Alun Ellis Blwyddyn 10 ac 11
Catrin Elin Owen  
   
Lindsay Marchant Blwyddyn 12 a 13
Trystan Thomas  

 

ADRAN
AELOD      
CYFRIFOLDEB  
     
Y Gymraeg      
Mrs Lisa Owain Hagan Pennaeth Adran
Mrs Catrin Elin Owen Dirprwy Arweinydd Bl 10/11
Mrs Lora Catrin Stephen  
Mrs Mererid Llwyd  
  Miss Enfys Roberts Hefyd yn dysgu Dyniaethau
  Mrs Caren Williams Hefyd yn dysgu Saesneg
   
Saesneg       Ms Sara Maynard Pennaeth Adran
Miss Lindsay Shân Marchant Arweinydd Blwyddyn 12/13
Mrs Gwenda Wareham  
Miss Erin Melangell Jones Hefyd yn dysgu Dyniaethau
Miss Kate Beard  
     
Ffraneg    
Mrs Carys Jones Pennaeth Adran
Mrs Nia Clwyd Jones  
  Miss Bethan Sleep Hefyd yn dysgu Saesneg
   
Hanes  
Mr Sion Wyn Jones Pennaeth Adran / Swyddog Arholiadau
  Mr Sion Illtud Owen Dirprwy Arweinydd Bl8 / 9
     
     
     
Daearyddiaeth   Mrs Eira Thomas Pennaeth Adran
     
     
Addysg Grefyddol    
     
Addysg Alwedigaethol a Gyrfaoedd Mr Ted Stephen Pennaeth Adran / Cyrsiau Partneriaethol
     
Cerdd   Mrs Beti Rhys Pennaeth Adran
  Miss Delyth Hughes  
     
Mathemateg   Miss Delyth Buse Pennaeth Adran
  Mr Ian Hughes    
  Miss Elin Williams  
  Mrs Lisa Maxwell Morris  
  Dr Delyth Tomos  Arweinydd Rhifedd / MaTh
  Mrs Elena Hughes - Jones Cydlynydd ABaCh
     
Gwyddoniaeth   Dr. Huw Davies Williams  Pennaeth Gwyddoniaeth
  Mr Trystan Thomas  Pennaeth Cemeg
  Mr Dylan Huw Jones  Pennaeth Bioleg
  Mr Alun Ellis Pennaeth Blwyddyn 11, Pennaeth Seicoleg
  Mrs Anwen Puw  
  Miss Elen Thomas  
  Mrs Emma Thomas  
  Miss Hannah Brett Ffiseg
     
Technoleg   Mr Iolo Edwards  
  Mrs Mannon Williams Cyd-gysylltydd ABaCH (Secondiad hyd at Awst 2016)
  Miss Caryl Edwards  
  Miss Gwenan Owen Arweinydd Cyrsiau Gwasanaethol
  Mrs Ellen Jones Dirprwy Arweinydd Bl 6/7 /Anogwr Dysgu
     
Technoleg Gwybodaeth   Mr Duncan E Jones Cyrsiau Arholiad Technoleg Gwybodaeth
Mr Richard Farrar  
     
Celf   Mrs Sioned Glyn Pennaeth Adran
  Mrs Karen Puw  
     
Addysg Arbennig   Mrs Lora Catrin Stephen Hefyd yn aelod o Adran y Gymraeg
  Mrs Christine Hanks  
  Ms Jess Williams  
  Mr Chris Evans  
  Ms Alwena Jones  
     
Addysg Gorfforol  Mr G. Bryn Williams   Pennaeth Adran
  Miss Llinos Williams Pennaeth Blwyddyn.7
  Mr Gwion Tudur Davies  
  Mrs Catrin Lewis Jones Cydlynydd y Bac
  Mr Michael Downey Swyddog Rygbi RGC
  Mr Nathan Craig Swyddog Pel-droed cyswllt Caernarfon a’r Gymuned
     
Staff Ategol  Miss Michelle Lovell Rheolwr Busnes
  Mr Darren Williams Rheolwr Systemau
  Miss Natalie Allsup Uwch Gymhorthydd
  Mrs Joan Edwards Uwch Gymhorthydd Arolygu
  Mrs Gwen Williams Jones Uwch Gymhorthydd Arolygu
  Mrs Menna Evans Swyddfa Gyffredinol /Presenoldeb
  Mrs Wena Jones Arholiadau ( SIMS)
  Miss Llinos Mair Jones Swyddfa Gyffredinol
  Miss Sharon Parry Cymhorthydd Gweinyddol UDRh
  Mrs Carys Ann Jones Swyddfa Gyffredinol
  Mr Bryan Hughes Technegydd Labordy
  Mrs Sioned Davenport Technegydd Celf/ Cymhorthydd Staff
  Miss Tanya Jones Cymhorthydd Addysg Gorfforol
  Mr Ian Edwards Technegydd TGCh
  Mr Maldwyn Williams Gofalwr
  Mrs Pat Davies Prif Gogyddes
     
Cymorthyddion Cefnogi’r Dysgu Mrs Ceri Anwen Williams Mr Mark McCann
Mrs Rhian Wyn Griffiths Mr Iolo Williams
Miss Tracey Skillin Miss Manon Wyn Evans
  Mrs Iona Gwynedd Davies Miss Delyth Hughes
  Mrs Shan Nevina Jones Mrs Nicola Allen Jones
  Mr Rhodri Jones Mrs Elen Wyn Jones
  Mrs Sara Thomas Gwion Lloyd Owen
  Mrs Linda Hughes Christopher Georgenson
    Sioned Hughes
     
Grwpiau Cysylltiedig Mr Steffan Price Swyddog 5X60
  Mrs Nia Williams Nyrs Ysgol
  Miss Bethan Lloyd Owen Swyddog Gyrfaoedd
  Mrs Angela Owen Swyddog Lles
  Mr Ben Nuss Cwnselydd